Regulamin usług

 1. Niniejsze warunki świadczenia usług dotyczą usług świadczonych przez Pokochaj Latanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pokochaj Latanie sp. z o. o z siedzibą w Warszawie ul O. Tobruku 18 c/42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, xxx wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380297 (dalej Pokochaj Latanie), zwaną dalej Organizatorem.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Uczestnika lub osób wskazanych przez Uczestnika w szkoleniu wybranych przez Uczestnika z katalogu szkoleń oferowanych przez Pokochaj Latanie sp. z o.o. , realizowanych wg programów określonych przez Pokochaj Latanie sp. z o.o. w terminach i miejscach wskazanych przez Pokochaj Latanie sp. z o.o.. Szczegółowy opis poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie Pokochaj Latanie pokochajlatanie.pl
 4. Uczestnik i/lub osoby wskazane przez Uczestnika uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Pokochaj Latanie sp. z o.o., na podstawie formularza zgłoszenia lub kwestionariusza dostępnych na stronie pokochajlatanie.pl lub formularza przesłanego przez Organizatora na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zawiera tytuł wybranego szkolenia, termin, lokalizację oraz listę osób skierowanych na szkolenie.
 5. Organizator po otrzymaniu zgłoszenie przesyła Uczestnikowi Umowę na wykonanie szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić ją, podpisać i odesłać mailowo Organizatorowi. W przypadku nie wypełnienia danych osobistych tj. nr dowodu (koniecznego do wszczęcia procedur bezpieczeństwa) Uczestnik godzi się na to, że nie będzie mógł wziąć udziału w tych rodzajach szkolenia przy których wymagane jest wystawienie przepustki do stref zastrzeżonych.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego kontaktu telefonicznego z Organizatorem.
 7. Organizator zobowiązuje się zagwarantować Uczestnikowi i/lub zgłoszonym przez Uczestnika osobom miejsce
  na wskazanym szkoleniu, o ile liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku brak miejsc Organizator zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Uczestnika/Firmę.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Uczestnik zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej 10 dni roboczych przed zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników.
 9. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Uczestnikowi, Organizator zostanie niezwłocznie powiadomione o tym fakcie przez Uczestnika a przekazane wcześniej zgłoszenie nie jest wiążące.
 10. Wszystkie ceny podawane w ofercie są cenami brutto i są wskazane są na stronie internetowej pokochajlatanie.pl
 11. Szkolenie zawiera 2 integralne części: szkolenie teoretyczne oraz lot samolotem. Szkolenie teoretyczne zawiera: panel psychoterapeutyczny, panel pilota, panel stewardesy, panel kontrolera ruchu lotniczego, panel lekarza medycyny, panel inżyniera mechanika.
 12. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek, lot samolotem w obie strony (chyba, że Uczestnik postanowił inaczej), ubezpieczenie.
 13. Cena nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu Uczestnika na szkolenie, chyba, że Uczestnik złoży zamówienie na kolejne usługi.
 14. Ceny podane w ofercie są cenami gwarantowanymi w przypadku zgłoszeń do 4 tygodni przed planowanym terminem szkolenia. Po przekroczeniu tego terminu koszt szkoleń może wzrosnąć (tylko dla szkoleń z lotem) z powodu wzrostu cen biletów u przewoźnika lotniczego.
  • Organizator dokonuje zakupu biletów jednorazowo dla całej grupy na jednej rezerwacji, co ma związek
   z zagwarantowaniem miejsc w jednej grupie na pokładzie samolotu;
  • Nieterminowe wpłaty, mogą skutkować przydzieleniem miejsca przez system odprawy poza grupą. Organizator
   w takiej sytuacji nie ma realnego wpływu na komfort podróży Uczestnika. Uczestnik w takiej sytuacji nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie;
 15. Uczestnik/Firma jest zobowiązany do zapłaty kosztu szkolenia w dwóch ratach.
  • Zadatek w wysokości 60 % kosztu wybranego rodzaju szkolenia w przeciągu 3 dni od dnia zgłoszenia na szkolenie oraz otrzymania Umowy od Organizatora;
  • Dopłata w wysokości 40% kosztu szkolenia najpóźniej 14 dni przed datą szkolenia;
 1. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto PKO BP, nr rachunku (PLN): 81 1020 1185 0000 4502 0250 6020;
 1. Uczestnik może bezkosztowo dokonać rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed otrzymaniem informacji od Organizatora o zakupie biletów.
  • W przypadku rezygnacji po otrzymaniu potwierdzenia zakupu biletów, Uczestnik ponosi 60 % kosztu całego szkolenia;
  • W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni, Uczestnik/Firma ponosi 100 % kosztu uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna).
 1. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma lub maila do Organizatora.
 1. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).
 2. Nieobecność na szkoleniu Uczestnika i/lub osób wskazanych przez Uczestnika nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia za szkolenie. Organizator przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą Pokochaj Latanie sp. z o.o, z wyłączeniem lotu, na który konieczny jest bilet imienny. Zgłoszenie nowej osoby musi nastąpić nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia.
 3. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiony rachunek (Organizator nie jest płatnikiem VAT) i przesłany pocztą tradycyjną lub wysłany na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
 4. Pokochaj Latanie sp. z o.o zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przygotowanym programem.
 5. Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej. Parametry szkoleń:
  • Dzień szkoleniowy trwa nie dłużej niż 9 godzin zegarowych;
  • Dzień szkoleniowy zawiera co najmniej 2 przerwy po 5 min i jedną dłuższą przerwę na lunch;
  • Łączny czas szkolenia nie przekracza 24 godzin;
  • Jednorazowo szkolenia trwają 2 dni następujące po sobie, przy czym drugiego dnia jest rejs samolotem.
 1. Pokochaj Latanie zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 1. Pokochaj Latanie zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Uczestnika, uzyskanych podczas szkolenia. Dodatkowe wymagania pracy psychoterapeutycznej określone zostały w załączniku pod nazwą „Zasady pracy własnej”.
 2. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie faxem, e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
 3. Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.
  Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Uczestnika.
 1. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
  • Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie;
  • Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach;
  • Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia
   i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów;
 2. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 3.  Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób;
  • Uczestnik, który w ocenie Organizatora mógłby zagrozić bezpieczeństwu lotu ze względu na swoje zachowanie, będzie usuwany z grupy i nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu;
  • Uczestnik, który będzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będzie usuwany z grupy i nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu;
  • Organizator jest uprawniony i zobowiązany do odmowy dalszego realizowania programu warsztatów jeżeli Uczestnik/Uczestnicy będą znajdowali się pod wpływem substancji psychoaktywnych, a także jeżeli jego/ich zachowanie będzie niosło ryzyko naruszenia zasad bezpieczeństwa lub stwarzało zagrożenie narażenia go lub pozostałych uczestników na utratę zdrowia.
 4. Priorytetem Organizatora jest zachowanie i zapewnienie maksimum bezpieczeństwa psychicznego dla całej grupy, Organizator nie będzie kierować dobrem jednej osoby;
  • Jeżeli którykolwiek z Uczestników, w dowolnym momencie przygotowania do lotu, uzna, że nie jest gotowy
   na podjęcie próby lotem samolotem, powinien niezwłocznie zakomunikować swoją decyzję psychoterapeucie;
  • Ostatnim momentem ekspozycji na lęk Uczestnika jest autobus podwożący pasażerów do samolotu;
  • Grupa lecąca samolotem nie ma pierwszeństwa w jakimkolwiek obszarze przed innymi pasażerami danego rejsu;
  • Grupę lecącą samolotem obowiązują wszystkie procedury przewoźnika, podobnie jak wszystkich pozostałych pasażerów danego rejsu.
  • Za wszystkie zdarzenia wynikłe na pokładzie samolotu, odpowiada przewoźnik lotniczy.
 1. Zasady składania reklamacji:
  • reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy: kontakt@pokochajlatanie.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
  • reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
  • reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
  • powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Pokochaj Latanie Sp. z o. o.
  • reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Pokochaj Latanie Sp. z o. o. ma roszczenia finansowe.
 2. Uczestnik/Firma, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą od Pokochaj Latanie żądać,
  na podstawie umowy, zlecenia, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednio związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego zlecenia.
 1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.
 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Pokochaj Latanie Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie (01-494), ul. O. Tobruku 18c/42. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych
  i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 2. Niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz wszelkie pozaumowne kwestie lub zobowiązania powstałe w związku
  z usługami wykonywanymi przez Pokochaj Latanie będą podlegać prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.
 1. Wszelkie spory dotyczące świadczonych przez Pokochaj Latanie usług będą podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów polskich właściwych ze względu na siedzibę Pokochaj Latanie, której to jurysdykcji każda ze stron niniejszym poddaje się w tym zakresie.
 1. Każda ze stron oświadcza niniejszym, że osoba podpisująca lub przesyłająca formularz w swoim imieniu została wyraźnie upoważniona do jego zawarcia i do związania każdej ze stron postanowieniami formularza i Regulaminu.
 1. Żadna ze stron nie może publicznie używać lub w inny sposób posługiwać się nazwą, logo lub znakami towarowymi drugiej strony bez jej uprzedniej, pisemnej zgody.
 1. Każda zmiana warunków niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług niezależnie od momentu ich wykonania.