Pokochaj Latanie

Jedyny warsztat pokonywania lęku przed lataniem z przelotem samolotem.
Przełam strach i pokochaj latanie!

  • quote1.png
  • quote2.png
  • quote3.png
  • quote4.png
  • quote5.png
Aktualności Warsztaty Regulamin sklepu internetowego Pokochaj Latanie
Regulamin sklepu internetowego Pokochaj Latanie

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, funkcjonujący pod adresem www.pokochajlatanie.pl (dalej: Sklep internetowy), prowadzony jest przez Pokochaj Latanie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-493  ul. K. Bolesława 5 B / 39 , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380297 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-186-29-34, (dalej: Pokochaj Latanie).

2. W asortymencie Sklepu internetowego znajdują się usługi Pokochaj Latanie prezentowane na stronie www.pokochajlatanie.pl aktualnie w chwili składania zamówienia.

3. Przez usługę oferowaną przez Pokochaj Latanie należy rozumieć warsztaty szkoleniowe pokonywania strachu przed lataniem samolotami (dalej: Usługa).

4. Przez usługę warsztatów Pokochaj Latanie należy rozumieć usługę świadczoną przez Pokochaj Latanie.

5. Obowiązująca lista Produktów/Usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, jak również aktualny cennik znajdują się wyłącznie na stronie internetowej www.pokochajlatanie.pl. 

6. Sprzedaż dokonywana jest drogą elektroniczną, tj. przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i realizacji zamówienia za pomocą środków indywidualnego porozumiewania na odległość, tj. poczty e-mail. 

Zamówienia

Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga korzystania ze sprzętu komputerowego z aktualnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

7. Informacje o Produktach/Usługach dostępnych w Sklepie internetowym, w szczególności opisy warsztatów, szczegółowy program warsztatów mają wyłącznie charakter poglądowy.

8. Zamówienia na wybrane Produkty/Usługi składane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego www.pokochajlatanie.pl. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym realizacja zamówienia odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8:00 do 17:00 (dalej: Dni robocze).

9. Dla złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie zamawianych Produktów/Usług i ich ilości (poprzez dodanie ich do tzw. koszyka). Po wprowadzeniu pozycji do koszyka Klient wypełnia część zamówienia dotyczącą samego Klienta przez podanie następujących danych obowiązkowych:

  • pełna nazwa Klienta, w tym imię i nazwisko
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji, jeśli inny niż adres wskazany pod lit. b,
  • adres e-mail na cele realizacji zamówienia,
  • telefon,

10. Klient w zamówieniu wskazuje, czy poprzez podanie danych określonych w pkt 9 wyraża wolę rejestracji w Sklepie internetowym. Zakup usługi nie wymaga rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.  Rejestracja w Sklepie internetowym następuje jednorazowo. Klient zarejestrowany w systemie Sklepu internetowego w miejscu wypełniania danych określonych w pkt 9 podaje dane logujące do konta Klienta. W przypadku braku rejestracji dane potrzebne do realizacji zamówienia muszą każdorazowo zostać udostępnione za pośrednictwem samego zamówienia. 

11. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji wymaga potwierdzenia wprowadzonych danych Klienta poprzez kliknięcie zwrotnego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

12. Niezależnie od rejestracji Klient podaje każdorazowo w zamówieniu dane identyfikacyjne osoby składającej zamówienie, tj. imię i nazwisko. Przez podanie powyższych danych osoba ta jednocześnie oświadcza, że jest uprawniona do złożenia wiążącego zamówienia w imieniu Klienta. 

13. Podanie dodatkowych danych jest fakultatywne. Podanie przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia umowy w zakresie danych wskazanych w pkt 9 oraz 12. 

14. Pokochaj Latanie nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu bądź na cele rejestracyjne. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych do logowania się przez Klienta w Sklepie internetowym.

15. Klient ma prawo zmiany danych podanych na cele rejestracji w każdym czasie. Dokonanie samodzielnej zmiany danych bez uprzedniego uzgodnienia z Pokochaj Latanie nie odnosi skutków dla zamówień zakupu Usług, będących w trakcie realizacji. 

16. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie i akceptację niniejszego Regulaminu Sklepu internetowego.

17. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formacie elektronicznym akceptując wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur VAT w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1528) (dalej: e-faktura). Brak wyrażenia zgody uniemożliwia złożenie zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 28 niniejszego Regulaminu.

Płatności

18. Składając zamówienie Klient wybiera formę płatności, z tym że płatność następuje każdorazowo z góry. 

19. Dostępne formy płatności to karty płatnicze  lub inne aktualnie wskazane na stronie Sklepu internetowego. Przyjęcie zamówienia do realizacji uzależnione jest od prawidłowego dokonania płatności za pomocą karty płatniczej a w wypadku innych form płatności od uznania rachunku bankowego Pokochaj Latanie. Użytkownik otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu potwierdzenie dokonania zapłaty w ramach Przelewy 24/podobnej aktualnie dostępnej formy płatności lub komunikat o oczekiwaniu na zaksięgowanie wpłaty przy innych aktualnie dostępnych formach płatności, dla której realizacja płatności może być odroczona.

20. Akceptowane są następujące karty płatnicze:  Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

21. Zamówienie może zostać zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia w terminie.

22. Płatność ceny dokonywana jest według cennika aktualnie obowiązującego w chwili składania zamówienia. 

Realizacja zamówienia

23. Po odnotowaniu płatności Pokochaj Latanie przystępuje do realizacji zamówienia. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu Klient otrzyma informację o zakupionym Produkcie/Usłudze.

24. Wyłączone jest zastosowanie art. 66¹ Kodeksu cywilnego.25. Pokochaj Latanie ma prawo wycofania Produktu/Usługi z asortymentu Sklepu internetowego w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W takim wypadku wycofania, zamówienie uważa się za anulowane. 

Faktury

26. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona e-faktura, na co Klient wyraża zgodę. E-faktury w formacie PDF przesyłane są w formie elektronicznej przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności ich treści na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem pkt 27 i 28.

27. Klienci, którzy dokonali wyboru innej formy płatności niż Przelewy24/podobna aktualnie dostępna forma płatności , będą otrzymywać faktury VAT wystawione w sposób tradycyjny na adres kontaktowy Klienta. Faktura VAT w takim wypadku będzie wystawiana bez podpisu odbiorcy. Złożenie zamówienia z wyborem innej płatności niż Przelewy24/podobna aktualnie dostępna forma płatności jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zakupu i upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu. 

28. Zarejestrowany Klient ma prawo wycofać zgodę na przysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w drodze pisemnej. Cofnięcie zgody na przesyłanie e-faktur nie odnosi skutku do uprzednio zamówionych Produktów/Usług. 

29. Do odtworzenia e-faktury Klient musi korzystać z aktualnego oprogramowania umożliwiającego obsługę plików zapisanych w formacie PDF, np. Adobe Reader. 

Dane osobowe

30. Wszelkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem zamówienia bądź na cele rejestracyjne przetwarzane są przez Pokochaj Latanie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby realizacji zamówienia bądź świadczenia Usług zakupionych w ramach Sklepu internetowego, jak również w celach marketingowych związanych z Produktami/Usługami (informacje o nowościach i promocjach w Sklepie internetowych i pozostałej ofercie Pokochaj Latanie). Przez podanie tych danych Klienta, wyraża on zgodę na przesyłanie do niego informacji handlowej za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

31. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich. 

Reklamacje

32. Reklamacje w zakresie zakupów usług dokonanych w Sklepie internetowym należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres CLOAKING .

33. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w terminie 5 Dni roboczych od dnia wysłania przez Pokochaj Latanie do Klienta wiadomości e-mail.

34. Pokochaj Latanie rozpatruje reklamacje w terminie 4 dni roboczych, przy czym odpowiedź na reklamacje może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

35. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w przypadku transakcji dokonanej kartą zwrot następuje na rachunek karty. 

36. Sposób i zakres świadczenia Usług określa właściwy Regulamin świadczenia usług dostępny na stronie www.pokochajlatanie.pl.

37. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy - pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z usługi. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia woli na adres korespondencyjny przez Pokochaj Latanie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres CLOAKING . W przypadku odstąpienia do Umowy i płatności kartą za usługę, zwrot nastąpi na rachunek karty z której była dokonana płatność.

Postanowienia końcowe

38. Podstawową formą komunikacji Pokochaj Latanie z użytkownikiem jest korespondencja e-mail.

39. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych za pośrednictwem Sklepu internetowego), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

40. Pokochaj Latanie zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin zamieszcza się na stronie Sklepu internetowego niezwłocznie po jego wejściu w życie. Korzystanie ze Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. 

41. Pokochaj Latanie zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Sklepu internetowego, w każdym czasie bez podania przyczyny.

42. Zawartość Sklepu internetowego jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 621 z późn. zm.). Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podmioty korzystające w jakikolwiek sposób ze Sklepu internetowego (przy czym korzystanie oznacza wszelkie korzystanie, które nie musi prowadzić do złożenia zamówienia) mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego a korzystanie to nie może prowadzić do naruszenia praw autorskich uprawnionego. 

43. Nazwy handlowe, nazwy Produktów/Usług oraz nazwy firm, również graficzne, zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego. 

44. Pokochaj Latanie nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność bądź kompletność zamieszczonych informacji i materiałów Sklepie internetowym. Wszelkie materiały dot. Produktów/Usług mają charakter jedynie poglądowy. 

45. Wszelkie spory na tle niniejszego Regulaminu bądź wykonania umowy będącej przedmiotem zakupów w Sklepie internetowym rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Pokochaj Latanie.

46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

JA Facebook Social Like Box Module

eurolot_mae lux_med_mae dla_pilota    gdansk_lech_walesa_airport   katowice_airport   lotams   ptppe  mokop